Hernička Agi s montessori prvkami

Hernička Agi je určená pre deti od 2 rokov. Je našou "srdcovkou", pretože vedieme svoje deti k samostatnosti a páči sa nám systém vzdelávania a hier s montessori prvkami. Herničku Agi vedú Antónia, vyštudovaná pedagogička a mama troch detí, a Marta, milá a vždy usmiata mamina dvoch detí, ktorá má dar si s deťmi rozumieť.  

Maria Montessori sa narodila v Taliansku v roku 1870.Vyštudovala Lekársku fakultu na Univerzite v Ríme a stala sa jednou z prvých lekárok v Taliansku. Na začiatku kariéry pracovala najmä s mentálne postihnutými deťmi. Revolučnú víziu vzdelávania zameraného na “pozorovaní a nasledovaní záujmov dieťaťa” však čoskoro rozšírila a úspešne uplatnila aj medzi zdravými deťmi. Svoje inovatívne myšlienky postupne rozširovala v Montessori materských školách po celom svete. Dvakrát bola nominovaná na Nobelovu cenu mieru. Maria Montessori zomrela v Holandsku v roku 1952.

Montessori pedagogika je rozsiahla a svetovo uznávaná metodická sústava pedagogiky.  Zahŕňa v sebe nielen filozofiu rozvoja dieťaťa, ale hlavne konkrétne praktické postupy s množstvom pomôcok. Montessori pedagogika vznikla na základe pozorovania fyziologického vývoja ľudského mozgu v ranom veku. Východiskom je ponúknuť deťom intelektuálne podnety správnou formou v správnom čase (v konkrétnej senzitívnej fáze vývoja).

Vo veku 2 až 2,5 roka nastáva optimálne obdobie na rozvoj tvorivého a intelektuálneho potenciálu dieťaťa. Vtedy je najvhodnejšie, aby dieťa začalo pracovať v pripravenom Montessori prostredí v materskej škole. Deti v ňom môžu zdokonalovať svoje praktické zručnosti a získavať ucelené informácie o okolitom svete. Už v predškolskom veku začínajú spontánne písať, čítať a počítať. Cieľom Montessori pedagogiky je podporovať už v materskej škole prirodzenú túžbu detí učiť sa a vytvárať si pozitívny vzťah k ľuďom, k okolitému prostrediu ale aj k sebe samému.

Praktický život

Oblasť praktického života je prvá oblasť, s ktorou sa deti po nástupe do Montessori materskej školy stretnú. Zahŕňa nácvik všetkých dôležitých zručností – starostlivosť o seba a okolie, zdokonalenie jemnej motoriky, lepšie ovládanie svojich pohybov. Tieto cvičenia pripravujú dieťa na reálny každodenný život tak, aby bolo schopné byť čo najviac samostatné. Je to cesta dieťaťa k hlbšej koncentrácii a ovládaniu svojho tela. Vďaka týmto cvičeniam a svojmu úspechu pri ich vykonávaní, si dieťa posilní svoju sebaistotu. Cvičenia praktického života sú základom, na ktorom dieťa stavia svoj ďalší rozvoj v iných oblastiach Montessori vzdelávania.

Zmyslová výchova

Rozvoj zmyslov začína už veľmi skoro po narodení. Dieťa vníma svoje okolie celým telom, nasáva vnemy ako špongia. Zmyslová výchova rozvíja a neskôr zjemňuje všetky zmysly dieťaťa. V Montessori pedagogike sa venujeme týmto zmyslovým oblastiam: rozvoj zraku, hmatu, sluchu, čuchu, chuti, schopnosti porovnávať hmotnosť (barický zmysel), rozlišovanie teploty a stereognostický zmysel (spojenie predstavivosti s hmatovým vnemom bez použitia zraku). Pomôcky zmyslovej výchovy sú navrhnuté tak, aby sa dieťa pri práci s nimi koncentrovalo vždy len na jeden typ zmyslového vnemu. Dieťa dostáva jasné informácie o predmetoch zo svojho okolia, ktoré ukladá do svojej pamäte a postupne je schopné triediť vnemy v mozgu. Takýto systém triedenia je základom hlbšieho porozumenia okoliu a svetu.

Matemalika

V každom z nás drieme matematická myseľ. Dôležité je, ako a kedy ju správne rozvíjať. Matematika ako ju poznáme my, pracuje s abstraktnými pojmami ako sú tvar, číslo, priestor, postupnosť. Montessori pedagogika má dokonale prepracovaný systém pomôcok, ktoré tieto pojmy dieťaťu objasnia v maximálne konkrétnej forme. Dieťa tým získa hlboké porozumenie a zároveň potvrdenie svojich matematických predstáv už v materskej škole. Práca s Montessori materiálom ho posúva od konkrétnej predstavy k matematickej abstrakcii tak potrebnej v každodennom živote.

Jazyk

Už okolo 4. roka deti často prejavujú živý záujem o písmená. Ak postupujeme podľa prepracovanej Montessori pedagogiky, dieťa má dostatok času venovať sa najskôr obohacovaniu slovnej zásoby a neskôr poznávaniu písmen, analýze a syntéze zvukov v slovách. V Montessori pedagogike sa deti od začiatku zoznamujú s písaným písmom, pretože je spojité, lepšie sa deťom píše a prináša pohľad na slovo ako celok. Tento dôležitý fakt vedie deti v neskoršom veku k čítaniu celých slov, ktoré sa u nich objaví akoby náhodou. Takto deti zažívajú zázrak čítania už počas starostlivosti v Montessori materskej škole.

 Kozmická výchova

Kozmická výchova, ako ju nazvala Maria Montessori, zahŕňa v sebe rôzne aspekty života. V tejto oblasti sa s deťmi venujeme pozorovaniu prírody, jej kolobehu života a zákonitostiam, pozorujeme výsledky pokusov, rozprávame sa o vesmíre a planétach. Deti sa stávajú objaviteľmi a výzkumníkmi. Kozmická výchova nie je zbieranie encyklopedických faktov, ale snaha o chápanie súvislostí a hľadanie si svojho jedinečného miesta na Zemi.

 

Rešpektujúci prístup

K deťom pristupujeme s úprimnosťou a láskou. Naša komunikácia s deťmi je založená na rešpektujúcom a empatickom prístupe. Hranice nastavujeme citlivo, zrozumiteľne a trpezlivo. Pomáhame deťom rozvíjať sociálne zručnosti a emočnú inteligenciu. Doprajeme deťom slobodu, samostatnosť a s nimi prichádzajúcu zodpovednosť.

 • pripravené, podnetné, priateľské a radostné prostredie
 • možnosť starať sa o a vytvárať svoje prostredie – spoznávanie cez pohyb, praktickú „hmatateľnú“ skúsenosť, hravosť
 • podnetný materiál /pomôcky, hry/ pripravený pre každú oblasť
 • učenie vlastným tempom
 • podporovanie „senzitívnych“ fáz dieťaťa
 • veľa podnetov, hier, informácií z oblasti prírody a okolitého sveta (ako funguje…, ako sa vyrába…, ako vzniká…, prečo ihličie neopadáva, prečo má kôň chvost, prečo vidieť cez deň mesiac….
 • veľa pobytu vonku, možnosť naučiť sa pozorovať prírodu, jej zákonitosti, možnosž pracovať v záhradke a pestovať zeleninu, ovocie, bylinky.
 • hry zamerané na spoločenské spolunažívanie
 • ako riešiť konflikt, ako požiadať o pomoc, pozdravy, privítanie a uctenie si návštevy, spoznávanie okolitého sveta
 • pravidelné výlety, exkurzie, kultúrne podujatia
 • zmiešaná veková skupina
 • kvalifikovaní učitelia

 

Lesný klub

Na Slovensku pojem lesná materská škola legislatíva nepozná. Lesné škôlky fungujú u nás ako lesné kluby pod záštitou občianskych združení. 

Ich história siaha viac ako polstoročie dozadu. V roku 1954 vznikla prvá lesná materská škola v Dánsku, kde bol nedostatok miesta v klasických školách vyriešený pobytom detí v lese. Krása, no nie? Škola bez stien a bariér.
Lesné materské školy sa stali bežnou praxou Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Veľkej Británie i celej Škandinávie. Korene tohto stromu sa dostali aj k bratom Čechom. V roku 2011 dokonca v Čechách vznikla Asociácia lesných materských škôl.
V zahraničí sú tieto školy bežnou súčasťou školského systému.

Lesní škôlkari sú väčšinu dňa vonku a za každého počasia, lebo vraj neexistuje zlé počasie, len oblečenie.
Väčšina škôlok má svoje zázemie, no sú aj škôlky bez zázemia.
Deň v takejto škôlke si netreba predstavovať ako nikdy nekončiace divočenie. Deti sa učia, no trochu iným spôsobom, ako sme na to zvyknutí v našich postkomunistických mysliach. Majú denný plán, aktivity i povinnosti.

Les ako trieda.
Také klišé. Deti trávia čím ďalej, tým menej času vonku, v lese, v reálnom svete. A čím ďalej, tým viac času doma, sledujúc tablet. Pritom pohyb a pobyt vonku je pre zdravý psychomotorický vývin dieťa nevyhnutný. Určite už každý z vás počul, že hrubá motorika súvisí s tou jemnou a tá s rečou. Deti potrebujú cítiť letný vánok aj padajúce snehové vločky. Chcú sa hrať v blate a hádzať žabky na jazere. Učiť sa rozpoznávať stromy, orientovať sa v prírode, zistiť, z ktorého mračna zaprší a z ktorého nie. Je toho toľko... Aspoň zlomok by som im rada odovzdala. Chcela by som, aby každé dieťa malo také detstvo ako ja. Zavesená ako netopier na strome.